RKS - MOTOREN III

RK Siebdrucktechnik GmbH Nußbaumweg 31 - D- 51503 Rösrath DEUTSCHLAND TELEFON: + 49 (0)2205 94997 – 70 / TELEFAX: + 49 (0)2205 94997 – 77 Web : www.rks-pu.com / E-Mail: info@rks-pu.com

X

X

TRIPLA 75BII

X

TRIPLA 75B (From 2009)

X

X

TRIPLA 75BSII

X

TRIPLA 75BS (From 2009)

X

X

TRIPLA 85S1S TRIPLA 85S2S

X

X

X

X

ULTRA 85B

X

X

ULTRA 85BS ULTRA 100B ULTRA 100BS VISPA 35B VISPA 35BS VISPQ 35 E

X

X

X

X

X X X

H mm 165 165 175 175 198 165 165 239 175 165

H - mm Turbine

Ø - mm Turbine

Lamb Ametek Modell

Volt

Watt

Stufen

68 69 68 68 92 68 68

144 144 144 144 144 144 144 190 144 144

24 24 36 36 36 24 24 36 36

400 400 650 600 700 480 480

2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2

Lamb Ametek

Lamb Ametek

Lamb Ametek

Lamb Ametek

Lamb Ametek

Lamb Ametek

Lamb Ametek

111

1250

Lamb Ametek

68 51

600 550

Lamb Ametek

24/36

Lamb Ametek

SYNCLEAN / RKS Alternative Modell

H mm

H - mm Turbine

Ø - mm Turbine

Volt

Watt

Stufen

109,5

44,7

129/131

230

900 600 600 600 600 500 600 500 450 550

Alternative Modell

200 197

94 94 71 71 71 67 71 69 50 67 69 72

143.5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5

36 36 36 36 24 36 24

Alternative Modell

Alternative Modell

169,6 166,5 166,5

Alternative Modell

Alternative Modell

Alternative Modell

169 169 170 169 176 171 170 172 170

66,5 66,5

Alternative Modell

Alternative Modell

144 144 144 144 144 144 144 144

230 230 230 230

Alternative Modell

Alternative Modell

1200 1200

Alternative Modell

137,5

Alternative Modell

66,5

12

200 250 310 550

Alternative Modell

230

Alternative Modell

24

Alternative Modell

230

Alternative Modell

10

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker