RKS - MOTOREN III

RK Siebdrucktechnik GmbH Nußbaumweg 31 - D- 51503 Rösrath DEUTSCHLAND TELEFON: + 49 (0)2205 94997 – 70 / TELEFAX: + 49 (0)2205 94997 – 77 Web : www.rks-pu.com / E-Mail: info@rks-pu.com

MINUTEMAN

MODELL

LAMB AMETEK

ALTERNATIVE SYNCLEAN / RKS

170 200 320 340

X X X X X X

X X X X X

3200 3800

H mm 165 198 198

H - mm Turbine

Ø - mm Turbine

Lamb Ametek Modell

Volt

Watt

Stufen

68 92 92

144 144 144

24 36 24

400 700 600

2 3 3

Lamb Ametek

Lamb Ametek

Lamb Ametek

SYNCLEAN / RKS Alternative Modell

H mm

H - mm Turbine

Ø - mm Turbine 143.5 143.5

Volt

Watt

Stufen

200 200

94 94

36 24

600 550

3 3

Alternative Modell

Alternative Modell

33

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker