RKS - MOTOREN III

RK Siebdrucktechnik GmbH Nußbaumweg 31 - D- 51503 Rösrath DEUTSCHLAND TELEFON: + 49 (0)2205 94997 – 70 / TELEFAX: + 49 (0)2205 94997 – 77 Web : www.rks-pu.com / E-Mail: info@rks-pu.com

WETROK

MODELL

LAMB AMETEK

ALTERNATIVE SYNCLEAN / RKS

415 E

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

800

X X X

Duomatic Laser 65 Duomatic laser 75

Duomatic C43 Duomatic S43 Duomatic C50 Duomatic S50 Duomatic C 60 Duomatic 350E Duomatic 430 Duomatic 500 Duomatic 501 Duomatic 550 Duomatic 650 Duomatci 700 Duomatci 750 Duomatic 800 Duomatic 1000 Esay Rider S70 Easy Rider S90 Imatic XR 85 Sprinter XR 70 Sprinter XR 90 Monovac 6 Monovac 9 Monovac 11 Silentio 2000 Twin Vac 18 Twin Vac 25 Portavac

X

X

X X X X X X X X X X X X X X X

X

X X

H mm 170 168 198 198 198 165

H - mm Turbine

Ø - mm Turbine

Lamb Ametek Modell

Volt

Watt

Stufen

72 68 92 92 92 68

144 144 144 144 144 144

240 240

800

2 2 3 3 3 2

Lamb Ametek

1100

Lamb Ametek

36 24 24 24

700 600 600 480

Lamb Ametek

Lamb Ametek

Lamb Ametek

Lamb Ametek

48

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker