RKS - MOTOREN III

RK Siebdrucktechnik GmbH Nußbaumweg 31 - D- 51503 Rösrath DEUTSCHLAND TELEFON: + 49 (0)2205 94997 – 70 / TELEFAX: + 49 (0)2205 94997 – 77 Web : www.rks-pu.com / E-Mail: info@rks-pu.com

CLEANFIX

MODELL

LAMB AMETEK

ALTERNATIVE SYNCLEAN / RKS

X

RA 300E RA 400E RA410E RA410B RA 430 B RA 430E RA 431E RA 431B RA 480E RA 480B RA 430E RA 430B RA 501E RA 501B RA 530B RA 561B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RA700

X

X

RA 701B

X

X

RA800 SAUBER

X

RS05

X

S12

X

SW20

X

TW402

H mm 168 165

H - mm Turbine

Ø - mm Turbine

Lamb Ametek Modell

Volt

Watt

Stufen

68 68

144 144

240

1100

2 2

Lamb Ametek

24

400

Lamb Ametek

SYNCLEAN / RKS Alternative Modell

H mm

H - mm Turbine

Ø - mm Turbine

Volt

Watt

Stufen

176

71 71

144

230

1000

2 2 1 1 2

Alternative Modell

169,6

143,5

24

500

Alternative Modell

121 147 170

44,2

129/132

230 230 230

1200 1000

Alternative Modell

51 72

144 144

Alternative Modell

550

Alternative Modell

5

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker